همراهی و همکاری بانوی خنده ایران با فراشاد

همراهی و همکاری بانوی خنده ایران با فراشاد

سرکار خانم استاد مهرو ثامنی یکی از چهره های شناخته شده در توسعه یوگای خنده ایران ضمن برگزاری یک کارگاه آموزشی در دفتر موسسه؛ حمایت همه جانبه خود را از فعالیت های انجمن فراشاد اعلام نموده و مقرر شد با هماهنگی ایشان شبکه مربیان یوگای خنده در سراسر کشور به کمپین های فراشاد بپیوندند.
پیش از این تعدادی از مربیان خنده از شهرهای بندرعباس؛ رشت؛ کرمان؛ اصفهان؛ مشهد و ساری به صورت داوطلبانه به عضویت فراشاد درآمده و آمادگی خود را برای همکاری اعلام نموده بودند